From Austria Vaatwasset

Allround onderhoud met de vaatwasserset van claro

€ 9,99 € 11,08 -10%

(Alle prijzen incl. BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1 Set

Bezorging uiterlijk op dinsdag, 28. maart als je bestelt voor donderdag 07:00 uur.

Nog 9 stuks op voorraad

Gratis verzending naar België vanaf € 47,90.
Verzend- en retourinformatie

Kenmerken & Voordelen

 • Effectief tegen kalk
 • Gerecycleerde PET-flessen
 • Vrij van microplastics

Art. nr.: FA-geschirrspül-set, Inhoud: 1 Set

Beschrijving

Wees perfect uitgerust met de vaatwasserset van claro. De multi tabs, het glansspoelmiddel en het alpenzout combineren alles wat je nodig hebt voor dagelijks gebruik en beschermen ook het milieu met hun duurzame ingrediënten en recyclebare verpakkingen!

Korting: 10% & meer
Merk: From Austria
Provincie: Salzburg, Stiermarken
Producttypes: Vaatwastabletten, Regeneratiezout, glansspoelmiddel
Ingrediënten

Multi Tabs

 • 15-30 % bleekmiddelen op basis van zuurstof
 • 5-15% Polycarboxylate
 • < 5% niet-ionische oppervlakteactieve stoffen
 • fosfonaten
 • Protease
 • Amylase
 • geuren

ÖKO Glansspoelmiddel

 • 5-15 % niet-ionische oppervlakteactieve stoffen

Alpensalz Vaatwaszout

 • Natriumchlorid
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Multi Tabs

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.
 • P301 + P312 - Bij inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum / arts raadplegen.

Gevaarinstructies:

 • H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend.
 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

ÖKO Glansspoelmiddel

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Vragen & antwoorden over From Austria Vaatwasset

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor From Austria Vaatwasset

Vergelijkbare producten